خانه |درباره |تماس با ما |پرسشهای متداول
اصلاح توضیحات
موجودی اول دورههنگامی که به عنوان مدیر ساختمان شروع به کار میکنید قبل از هر چیز موجودی صندوق را از شخصی که قبلا مدیر بوده است تحویل میگیرید. این مبلغ جدا از طلبی که صندوق ساختمان از واحد ها دارد , میزان پولی است که در حال حاضر در صندوق موجود است. شما به عنوان مدیر جدید این مبلغ را در سیستم به عنوان مبنای اولیه صندوق ثبت می کنید
دریافتمنظور از دریافت در این سیستم گرفتن وجه از ساکنان ساختمان بابت هزینه ها ی مشترک و شارژ ساختمان می باشد.معمولا پس از دریافت وجه از ساکنان مدیر ساختمان پس از ثبت و بستانکار کردن واحد(کم کردن از بدهی او) یک رسید تهیه کرده و ارائه میدهد. در سیستم SharjBook ارائه رسید به صورت ارسال یک پیامک به شماره همراه واحد پرداخت کننده انجام میشود
قبض/شارژ

همانند قبض آب , برق و گاز این مفهوم در سیستم نیز بکار میرود و استفاده میشود. شما به عنوان مدیر ساختمان هر دوره ( معمولا ماهانه) به صورت ثابت و یا متغیر برای تامین هزینه های جاری مشترک ساختمان (نظیر نظافت, برق عمومی , سرویس نگهداری آسانسور , حقوق نگهبانی و ....) که در تعهد ساکنان ساختمان است مبلغی را به عنوان شارژ اعلام میکنید. با صدور قبض شارژ سهم واحد ها

البته در برخی از ساختمان های گاها برای برخی واحد ها ( با توجه به شرایطشان مثل طبقه , عدم حضور دایم و...) مقدار شارژ متفاوت از بقیه است صدور قبض به صورت اطلاعات متغیر قابل تعریف است.

در ساختمانهایی که داری هزینه های متغیر مشترک هستند مانند هزینه آب مشترک( ساختمان دارای یک کنتور برای همه واحد ها است) مدیر پس از دریافت قبض از پست آن را بر اساس سهم هر واحد بین ساکنان تقسیم میکند.
هزینه های مشترک ثابتهزینه هایی که فارغ از تعداد نفرات , متراژ, طبقات و.. مشول همه واحد ها به نسبت مساوی میگردد هزینه های مشترک ثابت هستند. معمولا در ساختمان ها این هزینه ها از محل شارژ دوره ای ساختمان تامین میگردد.مانند هزینه نظافت ساختمان که به همه واحد ها به شکل مساوی تعلق میگیرد
هزینه های مشترک متغیردر ساختمانی که دارای کنتور آب مشترک ,گاز مشترک یا برق مشترک می باشد و با توجه به تصویب ساکنین یا هیدت مدیره ساختمان روش محاسبه سهم هر واحد مشخص شده است, این هزینه ها پس از مشخص شدن طی یک قبض تفکیکی به واحد ها اعلام میشود تا واحد ها اطلاع پیدا کنند چه مبلغی را به طور مثال بابت قبض آب بایستی برای آن دوره بپردازند. از آنجا که عواملی نظیر متراژ , نفرات و ... در سهم هر واحد نقش دارد, روش عادلانه آن است که پس از انتخاب روش تقسیم بندی مناسب قبض تفکیکی برای واحد ها صادر گردد و هر واحد به میزان مصرف خود متناسبا بدهکار شود
هزینهمنظور از هزینه در سیستم SharjBook پرداخت پول از صندوق ساختمان بابت هزینه های ساختمان نظیر تعمیرات , نظافت , خرید اقلام مصرفی , پرداخت قبض برق عمومی( محوطه) و... می باشد. عموما هر گونه خرجی که در ساختمان انجام میشود .
درآمدبرخی از ساختمان ها دارای امکاناتی هستند که میتوانند از طریق آن کسب درآمد داشته باشند. به عنوان مثال اگر ساختمان دارای سالن اجتماعات , استخر , پارکینگ اضافه و... باشد طبعا این درآمدها می بایست در سیستم ثبت شود که موجب افزایش موجودی صندوق خواهد شد
صورت وضعیت ساختمانگزارش کلی مقدار بدهی(یا طلب) واحد های ساختمان و موجودی صندوق
بیلان صندوقگزارش دخل و خرج صندوق مبنی بر مقدار موجودی صندوق در ابتدای دوره ,هزینه های انجام شده و مبلغ در یافتی از واحد هانگرشـــی مـــدرن به زندگـــی